Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον αγώνα.

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι: 
Λαμβάνω μέρος στον αγώνα, με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη. Έχω προβεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έχω κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο και η κατάσταση της υγείας μου επιτρέπει την συμμετοχή μου στον αγώνα.

Σε περίπτωση σωματικής βλάβης η θανάτου μου, που μπορεί να προκληθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, αλλά και κατά την μετάβαση μου ή κατά την αποχώρηση μου από αυτόν, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των πράξεων μου. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον του διοργανωτή, των χορηγών, των εθελοντών, των κριτών και οποιοδήποτε εμπλέκεται άμεσα στην εκδήλωση. 
Δίνω την έγκρισή μου στον διοργανωτή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία μου για εισαγωγή στην λίστα συμμετεχόντων, αποτελεσμάτων και στατιστικών. 
Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος και της εικόνας μου από τον διοργανωτή και τους χορηγούς του αγώνα. 

Σε περίπτωση που είμαι ανήλικος, θα προσκομίσω υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεμόνα μου, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από επίσημη αρχή, στη γραμματεία του αγώνα για να έχω δικαίωμα συμμετοχής.

Τα στοιχεία που δηλώθηκαν παραπάνω, είναι απολύτως ακριβή και αληθή.